Barnförsäkring – en liten guide

Med en barnförsäkring så förstärks ditt barns försäkringsskydd betydligt. Barnförsäkringen är en sjuk- och olycksfallsförsäkring som bara kan tecknas för barn. Försäkringen kan ge såväl kortsiktig som långsiktig ersättning till barnet och familjen om det råkar ut för en olycka eller blir allvarligt sjukt.

Barnförsäkringen och ersättning för medicinsk- och ekonomisk invaliditet

Barnförsäkringens medicinska invaliditet-skydd

Med medicinsk invaliditet menas den utsträckning som barnet funktionsförmåga har blivit permanent nedsatt pga sjukdom eller olyckshändelse. Den medicinska invaliditeten räknas mellan 0% till 100%, där 100% innebär fullständigt nedsatt funktionsförmåga. Ju allvarligare sjukdom eller skada – desto högre medicinsk invaliditet.

Barnförsäkringens ekonomiska invaliditet-skydd

Med ekonomisk invaliditet menas den utsträckning som barnets arbetsförmåga som vuxen kommer att bli permanent nedsatt pga olycka eller allvarlig sjukdom. Den ekonomiska invaliditeten räknas mellan 0% till 100%, där 100% innebär fullständigt nedsatt arbetsförmåga. Ju mer arbetsoförmögen den försäkrade är – desto högra ekonomisk invaliditet.

Ersättning från barnförsäkringen

Barnförsäkringen är kanske den mest komplicerade försäkringsprodukten på den svenska marknaden – i synnerhet när det gäller att räkna ut hur stor ersättning man har möjlighet att få ut från försäkringen. Såväl ersättning som ersättningsmodeller skiljer sig åt mellan olika bolag så här gäller det att ta in offerter från flera olika håll och läsa paragraferna. Bolagen använder sig av en invaliditetstabell för att räkna fram ersättningsnivån.

Ersättningen från barnförsäkringen beror dels på försäkringsbeloppet och dels på graden av medicinsk eller ekonomisk invaliditet. I de flesta barnförsäkringar så får man fram ersättningsbeloppet genom att multiplicera försäkringsbeloppet med den medicinska invaliditeten. Om exempelvis försäkringssumman är 1 000 000 kr och invaliditetsgraden är 30% invaliditetsgrad blir ersättningsbeloppet 300 000 kr. Försäkringsbolaget if dubblerar ersättningsbeloppet från 30% medicinsk invaliditetsgrad, så ersättningsbeloppet hos dem i detta exempel blir det dubbla, dvs 600 000 kr.

Motsvarande gäller för ekonomisk invaliditet, men flera barnförsäkringar betalar endast ut det högsta beloppet av medicinsk och ekonomisk invaliditet – istället för att betala både ock. Några barnförsäkringar ger dessutom ingen klumpsumma för ekonomiskinvaliditet utan endast löpande utbetalningar.

Första hjälpen- ersättning

Denna ersättning ger en omedelbar utbetalning om barnet drabbas av en namngiven allvarlig sjukdom eller skada. Ersättningen brukar ligga på åtminstone 100 000 kr men kan variera mellan olika barnförsäkringar. Ersättning från denna försäkringsdel går utöver den ersättning som betalas ut för medicinsk eller ekonomisk invaliditet i barnförsäkringen.

Vanprydande ärr – ersättning

Om barnet får vanprydande ärr pga sjukdom eller olyckshändelse ges ersättning från barnförsäkringen.

Sjukhusvistelse – ersättning

Ersättning för sjukhusvistelse pga allvarlig sjukdom eller olycksfall brukar ligga på ett par hundra kronor per dag, man kan variera något mellan olika barnförsäkringar.

Komplettering till vårdbidrag

Om barnet blir långvarigt sjukt med följd att en förälder tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet – då har föräldrarna rätt till årlig vårdersättning av Försäkringskassan. Helt vårdbidrag,  dvs hemmavarande med barnet på heltid, ger en skattepliktig ersättning på 8 830 kr/ månad. Beloppet  kan betalas fram till dess att barnet är 19 år. (källa: Försäkringskassan).

Om familjen blir beviljad vårdbidrag kan man få kompletterande skattefri ersättning från barnförsäkringen – därmed behöver inte familjens ekonomi försämras om något barn blir vårdkrävande. Ersättningsbeloppen varierar mellan olika barnförsäkringar.