Båtförsäkring – vad ingår?

Båtförsäkring är en viktig försäkring för båtägare som vill ha ett fullgott försäkringsskydd även vid sjön.

Båtförsäkringens olika delar

En typisk båtförsäkring skyddar såväl båt som förare vid olyckor och andra skadehändelser relaterade till båten.:

Ersättning vid sjöskada, som exempelvis grundstötning, strandning, kantring eller kollision. I vissa fall ges även ersättning vid vissa händelser av plötslig och oförutsedd karaktär, som exempelvis inträngning av vatten genom rör och slangar.

Ersättning vid transport- och uppläggningsskada, exempelvis vid riggning, transport och lyft på land, samt vid uppläggning och sjösättning.

Ersättning vid skadegörelse och stöld. För rätt till ersättning krävs dock att utombordaren är  fastlåst på godkänt sätt .  Dessutom ska utombordsmotorer och annan utrustning vara inlåst under vinterförvaringen.

Ersättning vid blixt, explosion och brand

Ersättning vid skadeståndskyldighet, om man orsakat sak- eller personskada på sjön, d v s  en ansvarsförsäkring på sjön.

Ersättning för  advokatkostnader vid tvist som uppkommit i egenskap brukare eller ägare till en båt, d v s ett rättskydd kopplat till båten.

Geografisk omfattning

Båtförsäkringar som säljs i Sverige gäller för det allra mesta även i Finland, Danmark, Norge och dess territorialvatten söder om polcirkelnplus, i hela Östersjön med angränsande hav och vikar samt delar av Kattegatt och Skagerack. Dessutom kan man i de flesta försäkringsbolag teckna tilläggsförsäkringar för att utöka området ytterliggare.

Försäkrad egendom

Båtförsäkringen omfattar båten, normal utrustning till densamma samt personligt lösöre i viss mängd. Dessutom ingår en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring.

Undantag i försäkringsvillkoren

I en båtförsäkring finns ofta undantag för motorskador som beror på kortslutning  eller explosion i motorn.

Tilläggsförsäkringar

Hos många försäkringsbolag är det möjligt att teckna tilläggsförsäkringar som ger ett utökat skydd vid exempelvis rigghaveri och skada på rigg, eller utökat geografiskt giltighetsområde för båtförsäkringen.

Försäkringsbolag

Båtförsäkringar kan du teckna hos följande försäkringsbolag:

Svedia,Atlandica, Folksam, försäkringsbolaget If, Länsförsäkringar, TryggHansa,Panenius och Moderna försäkringar.