Bilbesiktning/ bilprovning – så funkar den

Bilbesiktning/ bilprovning är numera konkurrensutsatt verksamhet och öppen för fler besiktningsföretag än Svensk Bilprovning (tidigare monopolföretaget). Nedan finns en förteckning över vilka besiktningsföretag och stationer som är godkända att förätta bilbesiktning/ fordonsbesiktning.

Besiktningsstation för

Lätta fordon/ personbilar

Tunga fordon/ lastbilar

Traktorer, motorredskap etc, samt mobilkranar

Bilbesiktningens syfte

Syftet med fordonsbesiktning är att säkerställa att bilen/fordonet är i ett sådant skick och har tillräcklig utrustning som krävs ur trafik- och miljösynpunkt. Vår bilbesiktningen minskar därmed antalet farliga miljömarodörer ute på vägarna.

Bilprovning & besiktningsföretag

Bilbesiktning/ fordonsbesiktning utförs av varierande besiktningsföretag beroende på fordonstyp:

  • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning av fordon med en totalvikt upp till 3,5 ton.
  • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och lämplighetsbesiktning av fordon med totalvikt över 3,5 ton.
  • Registreringsbesiktning, kontrollbesiktning och lämplighetsbesiktning av traktorer och maskiner.
Tid till kontrollbesiktning

Transportstyrelsen skickar aldrig ut kallelse när det är dags för bilprovning, utan det är numrera upp till svensk bilprovning och övriga besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Som fordonsägare ansvarar du dock alltid själv för att fordonet blir besiktat i tid, oavsett om du fått ett erbjudande från ett bilprovningen/ besiktningsföretaget eller inte.

För bilbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg) gäller att registreringsnumrets slutsiffra styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets inställelsetermin (se tabellen nedan). Inställelseterminen består av inställelsemånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Fordon med en totalvikt på max 3,5 ton ska kontrollbesiktas första gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas av bilprovning/ besiktningsföretaget är under den inställelsetermin vars inställelsemånad infaller två år efter föregående inställelsemånad.

Därefter sker en årlig kontrollbesiktning av fordonet inom sin inställelsetermin. Vissa fordon ska dock kontrollbesiktas årligen, exempelvis hyrbilar, taxibilar, utryckningsfordon och trafikskolebilar.

Bilförsäkring – lista försäkringsbolag

Tabell för kontrollbesiktning

Tid för bilbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffra /  Inställelsemånad / Inställelsetermin

1 januari november–mars

2 februari december–april

3 mars januari–maj

4 april februari–juni

5 juli maj–september

6 augusti juni–oktober

7 september juli–november

8 oktober augusti–december

9 november september–januari

0 december oktober–februari

Respittid

Ett fordon som ställs på som har körförbud på grund av utebliven bilbesiktning, kan i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Därmed kan fordonet köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud på nytt.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att få respit:

1. Fordonet är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg

2. Det har körförbud på grund av att inställelseterminen passerats

3. Det har varit avställt från och med inställelsemånaden, dvs ska vara avställt senast den första dagen i inställelsemånaden.
Mer info om avställning kan du läsa här!

4. Är godkänt vid besiktning, efter föregående inställelseterminens början.

Tunga fordon

Tunga fordon som personbilar, lastbilar, bussar och tillhörande släpvagnar, med en totalvikt över 3,5 ton , ska kontrollbesiktas första gången inom 1 år efter den första påställningen. Därefter kontrollbesiktas fordonen senast 1 år efter senast föregående fullständiga bilbesiktningen.

Kontrollbesiktning av motorcyklar och bildragna släpvagnar med totalvikt under 3 500 kg

Fordonet ska kontrollbesiktas första gången senast 48 månader efter den månad då fordonet första gången togs i trafik. Därefter senast 24 månader efter föregående fullständiga bilbesiktning.

Körförbud

Fordon som inte kontrollbesiktigas i tid får automatiskt körförbud. Fordonet får endast köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation samt till bilprovningen/ besiktningsföretag för bilbesiktning.

OBSEVERA,  Trafikförsäkring måste tecknas före transport till bilprovningen!!!

Bilförsäkring – lista över bolag

Om ett fordon är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten, kan det vid en poliskontroll eller kontrollbesiktning få meddelat körförbud. I dessa fall måste fordonet bärgas från platsen och får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Föreläggande

Fordon med så stora brister att de inte kan godkännas vid en bilbesiktning, men bristerna inte är tillräckligt allvarliga för körförbud, föreläggs fordonshavaren om kontrollbesiktning. Bristerna måste åtgärdas och fordonshavaren måste återkomma inom en viss tid för en efterkontroll för att undvika körförbud. Förutom bilprovningen och övriga godkända besiktningsföretag kan man även vända sig till en ackrediterad (godkänd) som åtgärdar bristerna och skickar in ett intyg till transportstyrelsen. Fordonet får dock körförbud om inte intyget kommer in i rätt tid eller är korrekt. Att notera är att fordon som underkänts vid kontrollbesiktning inte får användas intill dess att anmärkta brister har åtgärdats.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om det framkommer vid en bilbesiktning eller en flygande inspektion att ett fordon byggts om eller på annat sätt ändrats, kan fordonet föreläggas att inom en månad inställas för registreringsbesiktning för att:

1. identifiera ett fordon,

2. fastställa de uppgifter som ska införas i vägtrafikregistret

3. kontrollera att fordonet uppfyller de krav som ställs på det.

Fordonet får körförbud om inte registreringsbesiktningen genomförs i tid.

Fordon som omfattas av särskilda besiktningsregler

Vissa fordon omfattas av speciella besiktningsregler och ska kontrollbesiktas på ett annat sätt än normalt. Följande fordon (med en totalvikt under 3 500 kg) ska besiktas varje år: utryckningsfordon; fordon som används vid övningskörning i trafikskola; fordon som drivs med gas från gasverk, exempelvis gengasfordon; bilar och släpvagnar som används i yrkesmässig trafik för personbefordran; släpvagnar inrättade för transport av sjuka eller skadade; bilar som används i uthyrningsrörelse; bilar som används för icke yrkesmässig skolskjuts; bussar; terrängmotorfordon som används i yrkesmässig trafik eller i uthyrningsrörelse;

Slutsiffran i registreringsnumret avgör när fordonet ska besiktas av bilprovningen/ besiktningsföretaget (via inställelseterminen).

Andra fordon som omfattas av särskilda besiktningsregler:

Veteranfordon

Veteranfordon, dvs fordon av årsmodell 1950 eller äldre, behöver normalt inte kontrollbesiktas av bilprovningen. De kan dock föreläggas om besiktning vid flygande inspektion. Observera! Denna befrielsen omfattar inte fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, för övningskörning i trafikskola, uthyrningsrörelse, transport av sjuka och skadade, utryckningsfordon, skolskjuts och bussar.

Hobbyfordon

Personbilar, motorcyklar och lastbilar som har högst 3 500 kg i totalvikt och med en årsmodell som är 30 år eller äldre ska besöka bilprovningen senast 24 månader efter att föregående fullständiga bilbesiktning gjordes.

Rallybilar

Vissa rallybilar behöver inte kontrollbesiktas av bilprovningen. De fordon som omfattas av befrielse från bilbesiktning ska i sitt registreringsbevis ha textkoderna T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK eller T71ZS (se fordonets registreringsbevis).

Motorredskap klass 1 och tillhörande släpfordon

Motorredskap klass 1, alltså motorredskap med en konstruktiv hasighet av mer än 30 km/h, ska besiktigas. Första besiktningen ska göras senast 36 månader efter att fordonet ställdes på första gången. Därefter besiktas fordonet senast 24 månader efter föregående fullständiga kontrollbesiktning. Släpfordon som dras av ett motorredskap klass 1 omfattas av samma regler. Motorredskap som tillhör klass 2 behöver inte besiktas.

Epatraktorer och A-traktorer

En epatraktor är en bil som är ombyggd till motorredskap och registreringsbesiktad före den 1 april 1975. Den ska kontrollbesiktas årligen under sin inställelsetermin, som är styrd efter registreringsnumrets slutsiffra. Observera! Så kallade A-traktorer, det vill säga bilar som är ombyggda till traktorer, är befriade från bilbesiktning.