Omprövning av försäkringsbeslut – lönar det sig?

Om du har blivit nekad ersättning från din försäkring eller på annat sätt är missnöjd med handläggningen av ditt försäkringsärende har du möjlighet att få beslutet omprövat.

Försäkringsbolagets omprövning

För att få beslutet omprövat ska du i första hand vända dig till ditt försäkringsbolag. I många fall räcker det med att tala med handläggaren och informera om eventuella felaktigheter i dennes beslut. Om det inte förändrar beslutet har en del försäkringsbolag kundombudsmän eller skadeprövningsnämnder. Prövningsnämnderna är delvis autonoma instanser inom försäkringsbolagen..

Allmänna reklamationsnämndens omprövning

Om man inte lyckas få försäkringsbolaget att ändra sig kan man överklaga beslutet till allmänna reklamationsnämnden, ARN, som utan kostnad granskar beslutet. Att tänka på är att nämnden inte gör medicinska bedömningar av personförsäkringar eller prövar eventuellt vållande vid trafikolyckor (vem som orsakade trafikolyckan). Observera att anmälan till allmänna reklamationsnämnden måste lämnas in inom sex månader från försäkringsbolagets beslut, samt att tvister under 2000 kr inte prövas.

Traikskadenämndens- och Ansvarsförsäkringens Personskadenämnds omprövning

Försäkringstvister som inte tas upp av allmänna reklamationsnämnden kan i många fall prövas i försäkringsbranschens egna nämnder utan kostnad för försäkringstagaren. Exempel på sådana nämnder är Trafikskadenämnden och Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd.

Omprövning i allmän domstol

I många försäkringar ingår en rättsskyddsförsäkring som ersätter en del av kostnaderna för juridiskt ombud. Ett bra tips är att begära handläggning av ärendet hos tingsrätten genom förenklat förfarande  för att därmed reducera rättegångskostnaderna.

Ompröva – det kan löna sig!

Många försäkringsbolag har finstilta paragrafer i försäkringsbreven för att undvika att betala ut pengar. Detta är helt naturligt med tanke på att de är vinstdrivande verksamheter och där är ofta svårt avgöra om en skadehändelse ska inkluderas i försäkringen. Med tanke på de stora belopp det gäller för dig som privatperson ska du inte låta dig nedslås utan istället kämpa vidare. I synnerhet med tanke på att de flesta instanser man har möjlighet att överklaga beslut till är kostnadsfria för försäkringstagaren.