Farlig trafikmiljö i skolan

Trafikmiljön i många låg- och mellanstadieskolor är farlig för våra skolbarn och trafikolyckor är vanliga i skolans närhet.

Föräldrar hot mot trafiksäkerheten i skolan

Det största hotet mot trafiksäkerheten i skolan är föräldrarna, enligt en undersökning av svenska rektorer som försäkringsbolaget If låtit göra. Nästan var fjärde rektor uppger i undersökningen att en trafikincident eller olycka inträffat under året och en majoritet svarade att trafiksäkerheten är ett problem utanför skolorna. Trafikproblemen är störst i Stockholmsreginen, Gävle samt Östergötland enligt undersökningen.

Många förklaringar till trafikolyckorna

En förklaring den farliga trafikmiljön kan vara att dagens låg- och mellanstadieskolor inte är byggda för att möjliggöra för föräldrar att lämna sina barn på ett säkert sätt, och avlämningsplatser saknas i många skolor. En annan förklaring kan vara att många av dagens trafikanter, och bilförande föräldrar, har en låg trafikmoral och ignorerar att följa trafiklagstiftningen när de har avlämnat sina barn i skolan.

Ett stort antal insatser måste göras

För att minska olyckorna och måste ett stort antal olika insatser göras. Trafikmiljön i skolans närhet måste förbättras och anpassas till dagens behov genom att  underlätta för föräldrar att lämna sin barn på ett trafiksäkert sätt. Trafikmoralen bland bilburna föräldrar och andra bilförare måste förbättras genom ökad informationen om vikten att köra trafiksäkert, att polisen inför en mer regelbunden trafikövervakning i skolornas närhet,  att trafikhinder och bommar mm. sätts upp,  att gångvägar för barn blir mer trafiksäker, samt att påföljderna för trafikföreträdelser som exempelvis fortkörning i skolans närhet blir betydligt mer kännbara.