Grannsamverkan – så startas det

Grannsamverkan är i första hand grannar som samarbetar för att brott ska motverkas i närområdet. Grannsamverkan är en metod som har använts i över 40 år, och som traditionellt har byggd på en nära dialog och samverkan med den lokala polismyndigheten.

Mer om grannsamverkan kan du läsa om här.

 

Nedan följer råd om hur du startar grannsamverkan i ditt bostadsområde.

Engagera  lokala parter

Börja med att engagera vilka aktörer som du tror kan vara intresserade av att starta och driva grannsamverkan i ditt bostadsområde. Grannar, representanter för de boende som exempelvis hyresrättsföreningar eller bostadsrättsföreningar, lokala fastighetsägare och polisen.  För att grannsamverkan framgångsrikt ska kunna verka mot brottslighet och öka tryggheten för de boende bör även  kommunen, försäkringsbolag och andra lokalt anknytna mknytas till samarbetet.

Motivera aktörerna

För att lyckas med grannsamverkan är det nödvändigt att motivera parterna.

  • Börja med att ta reda på vad varje enskild aktör har att vinna på att vara med, som exempelvis ekonomiska vinster, möjlighet att förbättra organisationernas måluppfyllelse eller att få fler medlemmar.
  • Poängtera att en trygg och god boendemiljö förbättrar bostadsområdets status och gagnar många parter.

Skapa en organisation

För att samarbetet ska fungera bör de involverade aktöerna fatta ett formellt beslut om grannsamverkan samt avsätta resurser i form av personal, tid och pengar. För att grannsamverkan ska hålla över tid är det nödvändigt att ta fram en långsiktig verksamhetsplan och bestämma verksamhetens budget. För att säkra fortsatt intresse och engagemang är det nödvändigt att samtliga aktörer har god och lika insyn i arbetet. Det ärbra om organisationerna bildar ett partnerskap och skapar en organisation som leds av en ansvarig styrgrupp. Denna styrgrupp kan bildas på olika nivåer beroende på kommunens storlek, brottslighetens omfattning eller de drivande aktörernas organisationsstruktur.

Gruppens arbete kan ligga inom ett lokalt brottsförebyggande rådseller annan befintlig organisations ramar. Fördelen med att låta denna grupp vara en del av det kommunala brottsförebyggande rådets arbete är att rådet ofta har en bred och övergripande kunskap om kommunens situation. Därmed blir det enklare att prioritera resurserna och satsa mest resurser där behoven är som störst. Detta kan dessutom gynna långsiktigheten i grannsamverkansarbetet. Om man lägger gruppens arbete på denna övergripande nivå kommer den troligtvis att driva flera lokala grannsamverkansarbeten med sina respektivelokala arbetsgrupper.

På flera håll i landet har kommunen och polisen tecknat lokala samverkansöverenskommelser om det brottsförebyggande arbetet. Grannsamverkan kan med fördel formaliseras som endel i detta arbete. Förslag till organisation Organisationsförslaget är framtaget för attfungera i de mest brottsutsatta och otrygga bo-stadsområdena. För dig som verkar i lugna och trygga områden kan det finnas anledning attanpassa organisationens omfång till de behovsom finns i området.