Nya medicinska krav för körkort med högre behörighet

Förare  som innehar körkort med så kallade ”högre behörighet” (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) måste numera med regelbundna intervaller testa sin medicinska lämplighet. Om de inte gör denna regelbundna prövning förlorar de denna högre fordonsbehörighet, dvs de kommer inte längre få köra fordon som kräver högre behörighet.

Lagen specificerar  hur ofta sådana hälsokontroller ska genomföras, eller om körkort ska utfärdas efter återkallelse i specifika fall. Det föreslås därutöver ändringar av definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner så att definitionerna även fortsättningsvis kan användas i körkortslagen.

Övergångsbestämmelse 1

Det föreslås därutöver förtydliganden och ändringar i övergångsbestämmelserna i fråga om giltigheten av äldre föreskrifter och i fråga om när förnyelse vart femte år av körkort med högre behörigheter ska börja tillämpas för körkort som före den 19 januari 2013 utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort.

Övergångsbestämmelse 2

Vidare föreslås två nya övergångsbestämmelser till denna lag gällande dels omfattningen av behörighet A1 som förvärvats före den 19 januari 2013, dels konvertering av lastbils- och busskörkort med inskränkt behörighet (gemenskapskod 74-77) till körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E.

Alkolås obligatoriskt

En möjlighet för den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås att efter särskilt medgivande köra vissa fordon utan att dessa är utrustade med alkolås föreslås införas. Det föreslås också vissa ändringar av huvudsakligen redaktionell karaktär.