Okända kompletterande försäkringar

Idag är det få svenskar som är medvetna om att de har ett väldigt gott försäkringsskydd. För många ses socialförsäkringarna som ett heltäckande och enhetligt system där alla omfattas, och ersättningarna är relaterade till inkomstbortfall och staten ansvarar för försäkringssystemet. Men detta överensstämmer i allt mindre grad med verkligheten, eftersom de allra flesta inte känner till de kompletterande ersättningar som finns till de allmänna försäkringsskydden.

Kompletterande försäkringar i kollektivavtal

Idag finns det kollektivavtal som kompletterar ersättningar vid samtliga sorters inkomstbortfall där det finns socialförsäkringar. Som ett komplement till socialförsäkringar och avtalade ersättningar och försäkringar som följer av medlemskap i fackförening finns därutöver försäkringar som tecknas av individerna själva, antingen i form av gruppförsäkringar eller som helt privata försäkringar.

Företagare saknar kompletterande försäkringar

I en ny stalig rapport kartlägger professor Eskil Wadensjö och filosofi doktor Gabriella Sjögren Lindquist, båda verksamma vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms universitet, denna nya försäkringsarena. Sudien visar att de flesta anställda täcks av de kompletterande ersättningarna. Däremot saknar egenföretagare oftast det slags försäkringar som de anställda har. Att kollektivavtalade försäkringar blivit en väsentlig del av det sociala trygghetssystemet är helt tydligt. Deras totala omfattning uppgår till omkring tjugo procent av utbetalningarna från socialförsäkringarna och de tenderar att bli allt mera betydelsefulla i takt med att fler har inkomster över inkomsttaken i socialförsäkringssystemet.

Kompletterande försäkringar allt viktigare

Betydelsen av de kompletterande försäkringarna kan även beskrivas av omfattningen av de fonder som förvaltar och sköter försäkringarna. En första översikt visar att det fondkapital, som byggts upp inom ramen för de kompletterande försäkringarna, uppgår till betydligt högre belopp än AP-fonderna och PPM-systemet tillsammans. Det borde vara av stort allmänt intresse att få en löpande rapportering om vilka placeringsstrategier som gäller för dessa.

Stora kunskaprsbrister

Överhuvudtaget råder det en häpnadsväckande brist på kunskaper och information om de avtalsbestämda ersättningssystemen. Särskilt alarmerande är det faktum att många av dem som får ersättning från socialförsäkringen och uppfyller villkoren för att få avtalsbestämda ersättningar inte får det. Uppskattningsvis är andelen som inte får ut sin ersättning mellan 25 och 30 procent vid sjukpenning och mellan 15 och 40 procent vid sjuk- och aktivitetsersättning. En trolig förklaring är att de inte känner till att avtalsersättningarna finns och därför inte söker och får ersättning, skriver författarna försiktigtvis.

Försäkringarnas storlek måste kunna framräknas

Rapporten väcker frågan om vad befolkningen vet om sina försäkringar när inkomsterna faller. Således är det angeläget att alla ska lätt kunna få reda på hur stor den samlade ersättningen blir vid olika sorters inkomstbortfall.