Hur värderas lösöret?

Om hela eller delar av ditt lösöre skulle gå förlorat genom exempelvis stöld eller brand kan du få ut ersättning från din hemförsäkring. Ett problem som kan uppstå är hur värdet på det förlorade lösöret ska kunna fås fram.

Nyvärde, värde enligt tabell samt marknadsvärde

I regel fås ersättning för förlorad egendom som motsvarar det skick som lösöret var vid skadetillfället. För ett skadat eller förlorat nytt föremål ges i många fall rätt till en högre ersättning, även kallad nyvärdersersättning. För äldre föremål sker en avskrivning av värdet med åldersavdrag enligt tabell, exempelvis sker nedskrvning av en cykels värde med x procent efter 3 år, eller görs en bedömning av vad motsvarande egendom har för pris i handeln, dvs marknadsvärdet på lösöret.

Underförsäkra inte lösöret

Om man försäkrar sitt lösöre för lågt tas hänsyn till det om ersättning begärs från hemförsäkringen. Om försäkringsbolaget exempelvis bedömer att lösöret totalt sett är försäkrat 30% för lågt kommer även ersättningar för exempelvis stulen elektronik att reduceras motsvarande. Det är av yttersta vikt att man inte uppger ett alltför lågt värde i försäkringsbrevet.

Dokumentera

För att undvika att endast få schablonersättning för lösöret vid en totalskada, exempelvis efter en kraftig brand, är det av yttersta vikt att ha en ordentlig dokumentation. I synnerhet om man förvarar värdefulla och svårvärderade föremål är det viktigt att dokumentera ordentligt. För att lyckas med detta bör man:

  1. Fotografera lösöret.
  2. Skaffa värderingsutlåtanden på smycken, konst och annan värdefull egendom.
  3. Förvara dokumentationen separat – exempelvis i bankfack eller på internet.