Föräkringssekretess – skaderegler

Alla försäkringsbolag som är verskamma i Sverige är skyldiga  följa svensk försäkringssekretets och skydda försäkringstagarnas integritet. De är förbjudna att lämna ut lämna ut uppgifter till andra om kundernas sjukdom, ekonomi eller andra personliga förhållanden, såvida inte skattemyndighet, domstol eller annan myndighet enligt lag tvingar dem att lämna ut sådana uppgifter.

Försäkringssekretess – regler

Regler om försäkringssekretess finns i såväl Försäkringsrörelselagen som försäkringsbolagens interna etiska riktlinjer. Det är Finansinspektionen som övervakar att de etiska reglerna överensstämmer med got försäkringsstandard.

Försäkringsekretess – endast relevant information

Enligt lagen har försäkrignsbolagen endast rätt att inhämta relevant information från sjukhus och andra  vårdinrättningar. Endast personer som är direkt inblandade i ett ärende får ha tillgång till journalerna, och dessa ska förvaras på ett säkert sätt. Det finns även ett klart förut mot att röja uppgifter om enskildas försäkringstagarens genetiska information. Brott mot reglerna om försäkringssekretess är straffbart.

Slentrianmässigt samtycke förbjudet

Reglerna om försäkringssekretess och samtycke skärptes 2011. Försäkringsbolagen får numera inte slentrianmässigt begära samtycke till att inhämta hälsouppgifter, och lämnade samtycken måste frivilliga och bygga på tillräcklig information. När en ansökan eller en inträffad skada inträffat kan försäkringsbolaget begära att få ta del av hälsouppgifter. Men försäkringsbolag får vid en ansökan om individuell personförsäkring endast begära samtycke om det är nödvändigt för prövningen av ansökan. Vid skadereglering och vid anslutning till kollektiva försäkringar får samtycke begäras först när det har uppkommit ett behov i det enskilda fallet.

Det är därmed inte  tillåtet för försäkringsbolaget att begära samtycke redan i samband med en försäkringsansökan utan först när försäkringsbolaget gått igenom ansökan och bedömt att det är nödvändigt att inhämta hälsouppgifter. Försäkringsbolagets påstående att hälsouppgifterna är nödvändiga ska – vid avslag på en försäkringsansökan – kunna prövas i domstol. Dessutom finns krav på hur samtycket ska utformas. Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad handling. Samtycket ska vara utformat så att det är begränsat till att gälla under prövningen av en ansökan eller under regleringen av en viss skada. Dessutom finns särskilda regler om informationsplikt för försäkringsbolaget i samband med att ett samtycke begärs.