Vuxenförsäkring – behövs den?

En vuxenförsäkring är en sjukförsäkring/  olycksfallsförsäkring för vuxna. Den liknar till stor del barnförsäkringen men ger ett väsentligt mindre försäkringsskydd. I denna artikel ges en kortfattad beskrivning av försäkringen.

Vuxenförsäkring fyller ett stort behov eftersom skyddet från samhället vid invalidiserande sjukdom eller olycksfall är bristfälligt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna är ett utmärkt komplement till allmänna försäkringar från försäkringskassan och arbetsskadeförsäkringar från fack och arbetsgivare.

 Vuxenförsäkringens medicinska invaliditet

Vuxenförsäkringar ger ersättning för bestående kroppslig funktionsnedsättning från olycksfall (medicinsk invaliditet). För barnförsäkringar räknas även bestående kroppslig funktionsnedsättning som orsakats av sjukdom in i medicinsk invaliditet.  Närmare om invaliditet och barnförsäkringar han du läsa om här. Huvudorsaken till att många vuxenförsäkringar inte ersätter sådana skador  är att vuxna löper stor risk att drabbas av medinsk invalidietet från sjukdomar. Därmed skulle premien bli alltför dyr om den även gav vid invalidiserande sjukdomar.

Graden av medicinsk invaliditet

Hur stor ersättningen blir efter en personskada beror dels på graden av medicinsk invaliditet, dels på försäkringsbeloppet. Invaliditetsgraden mäts i procent och bedöms av behörig försäkringsläkare med hjälp av en invaliditets tabell som är gemensam för alla svenska försäkringsbolag. Mer om invaliditetstabellen kan man läsa här

Dubbel ersättning

Vissa bolag ger en progressiv ersättning för medicinsk invaliditet. Exempelvis ger försäkringebolaget if dubbel ersättning om graden av medicinsk invaliditet är minst 30 procent. Om försäkringsbeloppet är 100 000  kronor och den medicinska invaliditeten är 30 procent blir ersättningen 600 000 kronor eftersom dubbel ersättning utbetalas om Invaliditetsgraden är minst 30 procent. Hos If upphör dock rätten till dubbel ersättning från förfallodagen på eller närmast efter att den försäkrade fyllt 70 år. Villkoren skiljer sig åt mellan bolagen så det är en fördel att kontrollera hur det ser ut med progressiv ersättning och eventuella åldersgränser innan man tecknar försäkringen.

Vuxenförsäkringens ekonomiska invaliditet

Medicinsk invaliditet uppstår om man efter ett olycksfall eller en svår sjukdom blir så invalidiserad att man permanent  förlorar arbetsförmågan med minst 50 procent. Vuxenförsäkringar lämnar ersättning för vissa specificerade sjukdomar, operationer och olycksfall givet att den medicinska invaliditetsgraden är tillräcklig.

Ersättningsbara sjukdomar

VIlka diagnoser som vuxernförsäkringen ger ersättning för skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag, men vanliga ersättningsbara diagnoser är blindhet, cancer, epilepsi, hjärtinfarkt och stroke.

Medicinsk invaliditetsgrad för ersättning för ekonomisk invaliditet

För att ersättning för ekonomisk invaliditet kan fås från vuxenförsäkringen måste den medicinska invaliditetsgraden vara åtminstone omkring 10 procent. Exakt hur stor invaliditetsgraden måste vara skiljer sig dock mellan olika vuxenförsäkringar.

Hur nedsättningen i arbetsförmågan bedöms

För att beräkning hur stor nedsättningen av arbetsförmågan är bedöms den i förhållande till hur arbetsförmågan var innan olycksfallet eller sjukdomen. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas endast ut när försäkringsbolaget har utrett samtliga möjligheter till rehabilitering och arbetsträning. Detta kan ta flera år, särskilt om den skadade var ung när han/ hon blev sjuk.

Engångsersättning – ”första hjälp”

Engångsersättning, eller ekonomisk första-hjälp ersättning kan utbetalas om man drabbas av en allvarlig olycka eller sjukdom. Exempel på diagnoser som ger rätt till ersättning är  cancer, hjärtinfarkt, hjärnblödning och allvarlig brännskada. Ersättningsbara sjukdomar skiljer sig dock åt mellan olika vuxenförsäkringar. Ersättning utbetalas så snart diagnos sätts av behörig läkare. Därmed får man ersättning direkt för att klara av den kortsiktiga ekonomiska förlust som skadan medför – exempelvis förlorad månadslön. Engångsersättningen från första-hjälp försäkringen är omkring 50 000 och pengar härifrån är utöver vad som utbetalas för medicinsk- och ekonomisk invaliditet.

Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall som orsakats av ett olycksfall ersätter vuxenförsäkringen med ett engångsbelopp. Storleken på ersättningen brukar vara omkring 50 000 kr. Tanken är att den ska täcka kostnader för begravning och närliggande kostnader. Den ersätter dock inte en livförsäkring eftersom ersättningsbeloppet är relativt lågt och endast ersätter dödsfall orsakade av olycksfall.

Rese- och behandlingskostnader

Vuxenförsäkringen ger ersättning för nödvändiga resekostnader och kostnader för behandlingar.

Erstättning för tandskada

Vuxenförsäkringen ger ersättning vid tandskada, inklusive återbesök hos tandläkaren.

Sjukhusvistelse

Flertalet av vuxenförsäkringarna ger ersättning för sjukhusvistelse, omkring 200 kronor per dag.

Vem som kan köpa vuxenförsäkringen

Åldersgränser

Vuxenförsäkringen kan köpas personer mellan 15 och 49 år hos många försäkringsbolag . Om man tecknar en barnförsäkring åt barnet innan han/hon fyllt 15 år gäller den fram till dess att barnet fyllt 25 år i de flesta bolag (30 år hos Skandia). Det är ytterliggare ett argument att försäkra barnet så tidigt som möljigt. Dessutom kan barnförsäkringen omvandlas till en vuxenförsäkring när barnförsäkringen löpt ut – utan att läkarintyg måste skickas in på nytt.

Bor permanent i Sverige

För att få teckna försäkringen måste man vara skriven och boende i Sverige samt ansluten till Försäkringskassan.

Alltför riskfyllda yrken får inte teckna

Alla får inte teckna vuxenförsäkring som även ger ersättning under arbetstid. Djuphavsdykare eller militär i väpnad konflikt är exempel på grupper som undantas från försäkringen. Ofta har dessa yrkesgrupper dock andra försäkringar och det är fortfarande möjligt för dem att teckna olycksfallsförsäkringar som gäller på fritiden.

Riskfyllda yrken med premietillägg

Om man har ett moderat riskfyllt yrke, som exempelvis brandman kan man teckna försäkringen  men måste betala mer för den. Om man inte meddelar sitt bolag om att man skaffat sig ett mer riskabelt yrke reduceras ersättningen vid en olyckshändelse.

När försäkringen gäller

Vuxenförsäkringen gäller dygnet runt för sjukdom eller olycksfall.

Var försäkringen gäller

Hos de flesta försäkringsbolag gäller vuxenförsäkringen inom Norden utan tidsbegränsning och utanför norden under maximalt ett år.