Sjukvårdsförsäkring /privatvårdförsäkring – så funkar den

Några vanliga frågor om privat sjukvårdsförsäkring

Vad är en privat sjukvårdsförsäkring

Via skattsedeln betalar vi solidariskt för vård av hög internationell klass till alla som behöver den, oavsett tjocklek på plånbok. Under de senaste åren har långa vårdköer gjort att allt fler väljer att betala för vården själv, antingen direkt vid vårdtillfället eller genom att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. En sjukvårdsförsäkring har för många blivit ett tryggt komplement till den offentligt finansierade vården.

Vilka försäkringsbolag erbjuder sjukvårdsförsäkringar?

Du kan teckna sjukvårdsförsäkring hos bl.a. TryggHansa, Skandia, Länsförsäkringar, Försäkringsbolaget if, Folksam, Solidab, Förenade Liv, Salus Ansvar, och Moderna försäkringar. 
Kontaktuppgifter till dessa bolag här >>>

Varför tecknar företag privat sjukvårdsförsäkring (privatvårdförsäkring)?

Genom att teckna en privat sjukvårdsförsäkring (privatvårdförsäkring) kan arbetsgivare låta sina medarbetare slippa väntan i långa vårdköer vid sjukdom eller olycksfall. Därmed kommer medarbetarna snabbare tillbaka till jobbet, något som båda parter tjänar på. I synnerhet är det viktigt att nyckelmedarbetare, som exempelvis chefer och specialister, får så kort sjukfrånvaro som möjligt för att undvika att verksamheten drabbas.

Varför tecknar privatpersoner sjukvårdsförsäkring?

Många tecknar sjukvårdsförsäkringar åt sig själva eller sina barn för att undvika väntan i akutavdelningar eller andra vårdinrättningar. Personliga erfarenheter av den offentliga vården, såsom långa vårdköer, dåligt bemötande eller uppfattad låg kvalitet, gör att allt fler ser en privat sjukförsäkring som en trygg lösning för att säkerställa att alla i familjen får den vård de förtjänar.

Vad ingår?

Vårförsäkringarna skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen, så det är väsentligt att du jämför olika försäkringar mellan ett stort antal bolag så att priset och inte minst innehållet motsvarar behovet. En typisk sjukvårdsförsäkring täcker kostnader för:

 • Privat läkarvård eller annan privat behandling.
 • Operation och sjukhusvård.
 • Eftervård (exempelvis ortopedtekniska hjälpmedel.)
 • Sjukgymnastik och behandling hos naprapat eller kiropraktor.
 • Behandling av psykiska problem.
 • Tillgång till sjukvårdsrådgivning av sjuksköterska per telefon.

Sjukvårdsförsäkringar med remisskrav?

Vissa sjukvårdsförsäkringar kräver remiss för besök hos en privatpraktiserande läkare. Om du vill kunna besöka en privat specialistläkare utan remiss är det därför viktigt att du väljer en försäkring som tillåter detta.

Gäller försäkringen besök hos alla privata vårdinrättningar?

En sjukvårdsförsäkring ersätter endast vårdbesök hos läkare och andra vårdgivare som försäkringsbolaget samarbetar med. Vid sjukdom eller olycksfall är det därmed viktigt att du kontaktar försäkringsbolagets sjukvårdsrådgivning/sjukvårdsplanering som kan lotsa dig vidare till rätt vårdgivare för bokning av besök. Ersättning från sjukvårdsförsäkringen ges endast till nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling som har godkänts av försäkringsbolaget ger .

Vad ingår i en utökad sjukvårdsförsäkring?

Utökade sjukvårdsförsäkringar ersätter förutom det som ingår i en ordinarie sjukvårdsförsäkring även:

 • Medicinsk rehabilitering.
 • Second opinion som är rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.)
 • Kristerapi med behandling hos legitimerad psykolog med ett visst antal behandlingstillfällen, om du drabbas av krigsreaktion till följd av sjukdom, olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån eller våldtäkt som polisanmälts.
 • Patientavgifter i vård som betalats av landstinget, kostnader för läkemedel, ersättning vid sjukhusvistelse, samt resor till/från behandlingar.)
 • Regelbunden hälsokontroll,
 • Övernattningsersättning vid akut sjukdom eller olycksfallsskada. Ersättning för merkostnader om den försäkrade måste övernatta på sjukhus.Självrisk på annan försäkring vid
 • Hemhjälp vid sjukhusvistelse.
 • Ersättning för sjukdom/olycksfall vid tillfällig vistelse utomlands

Hos vissa försäkringsbolag ingår några av ovanstående behandlingar och ersättningar redan i den ordinarie sjukvårdsförsäkringen. Var därför extra vaksam på villkoren när du tecknar försäkringen så att du får en försäkring som motsvarar dina behov och önskemål.

Begränsningar i sjukvårdsförsäkringen?

Nedan ges exempel på begränsningar av sjukvårdsförsäkringen. Begränsningarna varierar dock mellan olika sjukvårdsförsäkringar.

 • ¤ Ersättning för offentligt vård och läkemedel begränsas till högkostnadsbeloppet.
 • ¤ Antalet behandlingar hos exempelvis psykolog, sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor, efter remiss från läkare, täcker ett begränsat antal behandlingstillfällen.
 • ¤ Endast behandling av läkare och andra behandlare som godkänts av försäkringsbolaget.
 • ¤ Vissa sjukvårdsförsäkringar kräver remis för sjukhusvård eller läkarbesök.
 • ¤ Försäkringen gäller inte för ett uppräknat antal fall. Hos vissa bolag ingår exempelvis inte kostnad i samband med olycksfallsskada till följd av att den försäkrade deltar i boxning eller annan kampsport där slag/sparkar eller motsvarande ingår, sport, idrottstävling eller träning som professionell idrottsutövare, transplantationer av inre organ, tandvård, vaccination, korrigering av brytningsfel i ögat.
 • ¤ I en del sjukvårdsförsäkringar ingår inte vissa speciella behandlingsformer som inte erbjuds i Sverige inom privatvården, som exempelvis mycket avancerad cancervård. Hos andra sjukvårdsförsäkringar kan dock samma sjukdomstillstånd ingå i försäkringen.
 • ¤ Försäkringen ersätter inte patientavgift hos privat vårdgivare som inte anvisats av försäkringsbolagets sjukvårdsrådgivning.
 • ¤ Vissa besvär som inträffar inom en viss tid från försäkringens tecknande, som exempelvis rygg-, led- eller muskelbesvär som inte orsakats av olycksfall, fibromyalgi eller kroniskt smärttillstånd och psykiska besvär.

Ingår olycksfallsförsäkring/ barnförsäkring/ vuxenförsäkring i sjukvårdsförsäkringen?

Nej, en sjukvårdsförsäkring inkluderar endast sjukvård och behandling och kan ses som ett gott komplement till den offentligt finansierade vården. Om någon i familjen råkar ut för sjukdom eller olycksfall kan det dock vara en fördel att ha en olycksfallsförsäkring, vuxenförsäkring eller barnförsäkring.som kan ge miljonersättningar för uppkommen personskada.

Mer om barnförsäkringar >>>

Mer om olycksfallsförsäkringar >>

Mer om vuxenförsäkringar >>>

Garanteras vård i tid?

I många fall räcker det med ett enkelt samtal till sjukvårdsrådgivningen för att direkt få den hjälp som behövs. Om du trots allt inte blir inlagd för operation inom ett visst antal arbetsdagar (vanligen 3 veckor), betalar försäkringsbolaget dig en kompensatorisk ersättning. Högsta ersättning är i många fall en årspremie eller ett prisbasbelopp (43 000 kr) – maxbeloppet varierar dock mellan olika försäkringsbolag.

Var och hur många vårdgivare inkluderas i försäkringen?

Försäkringsbolagen samarbetar med privata vårdgivare runt om i Sverige. Antalet privata vårdgivare med samarbetsavtal varierar mellan olika försäkringsbolag, men rör sig i allmänhet mellan 1000-2000 vårdgivare

Vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring?

 • Företag och organisationer kan teckna sjukvårdsförsäkringar för sina medarbetare.
 • Försäkringen kan även tecknas av privatpersoner.
 • För att kunna teckna sjukvårdsförsäkringen ska du vara folkbokförd inom Sverige och omfattas av allmän sjukvård genom svensk försäkringskassa.
 • I vissa sjukvårdsförsäkringar kan även barn under 21 år, make/maka, sambo eller registrerade partner medförsäkras. De flesta försäkringar kan endast tecknas av personer i vissa åldersgrupper (exempelvis personer mellan 16-63 år). Vissa försäkringar kan även tecknas för barn eller gälla livet ut.
 • Privata sjukvårdsförsäkringar kan endast tecknas av personer med en godkänd hälsodeklaration.

Hur tecknas den?

Innan en sjukvårdsförsäkring kan beviljas ska en hälsodeklaration fyllas i. Försäkringsbolaget gör en bedömning av hälsotillstånd och därefter kan försäkringsbrevet skickas ut. När försäkringen betalas skickas ett sjukvårdskort med telefonnummer till försäkringsbolagets egna sjukvårdsförmedling/sjukvårdsrådgivning som hjälper den försäkrade med rådgivning och tidsbokning.

Vad kostar den?

Priset är olika beroende på vem som tecknar försäkringen och dess omfattning. Kontakta olika försäkringsbolag för förkorrekt prisuppgift, men läs extra noggrant försäkringsvillkoren så att du får en försäkring som motsvarar dina behov.

Skattekonsekvenser?

Om sjukvårdsförsäkringen tecknas av den anställde förmånsbeskattas han/hon med mellan 1-3 procent av premien, beroende på försäkringens omfattning.

Kan anhöriga medförsäkras?

I vissa sjukvårdsföräkringar kan den försäkrade också medförsäkra sin make/maka, sambo eller registrerade partner, eller barn under 21 år. Den medförsäkrade ska då fylla i en hälsodeklaration som ska godkännas av försäkringsbolaget för att försäkringen ska bli giltig.

Försäkringsbelopp?

Försäkringsbeloppet anger hur stor ersättning som kan lämnas för vårdkostnader. Den högsta ersättningen är ett visst antal miljoner kronor per försäkringsfall, men varierar mellan olika sjukvårdsförsäkringar.

Självrisk?

Sjukvårdsförsäkringar kan oftast väljas med eller utan självrisk för privat vård. Eventuell självrisk betalar du vid det första privata vårdbesöket för en skada eller sjukdom. Utökade sjukvårdsförsäkringar för offentlig vård och läkemedel har ingen självrisk.

Var och hur länge gäller försäkringen?

Sjukvårdsförsäkringar gäller mestadels upp till en viss ålder. Den gäller dygnet runt för vård inom Sverige, för personer som är fullt arbetsföra och antingen är bosatta och folkbokförda i Sverige eller förvärvsarbetar i Sverige men har sin fasta bosättning i annat skandinaviskt land. Vissa sjukvårdsförsäkringar ger även möjlighet till viss vård utomlands. Försäkringen gäller under 1 år och förnyas automatiskt genom att premien betalas.