Byggfelsförsäkring försäkringsbolag

Byggfelsförsäkring – försäkringsbolag i Sverige erbjuder sedan 2005 denna försäkring eftersom det finns lagkrav om att byggfelsförsäkring måste tecknas i samband med ny -eller ombyggnad av småhus. Nedan ges en kort beskrivning av vad som gäller.

Byggfelsförsäkring – försäkringsbolag?

Försäkringen kan tecknas hos exempelvis  Försäkrings AB Bostadsgaranti som också är försäkringsgivare.

Vilka hus berörs?

Enligt lagen om byggfelsförsäkring ska byggfelsförsäkring finnas vid nybyggnad av småhus samt vissa ändringsarbeten som kräver bygglov. Detta gäller även om man bygger huset själv. För bygglovspliktiga ändringsarbeten, samt fritidshus om byggherren så begär, prövar kommunens byggnadsnämnd behovet av byggfelsförsäkring.

Byggfelsförsäkringen – vad omfattar den?

Byggfelförsäkringen omfattar fel som skador som orsakats av fel av byggnationen, givet att de upptäckts och anmälts under försäkringstiden.

Hur lång är försäkringstiden?

Försäkringstiden är 10 år från det att huset har slutbesiktigats.

Byggfelsförsäkringens självrisk – hur hög?

Självrisken på försäkringen är 0,5 prisbasbelopp per skada, dock maximalt 1,5 prisbasbelopp under en 10-årsperiod. Observera att försäkringen inte ersätter skador under 0,2 prisbasbelopp.

Vem ansvarar för att teckna byggfelsförsäkring?

Enligt lagen är det byggherren som är skyldig att säkerställa att en byggfelsförsäkring finns innan bygget har påbörjats. Notera att byggherren i många fall är konsumenten själv.

Färdigställandeskyddet – omfattar vad?

Färdigställandeskyddet, som är ett komplement till den obligatoriska byggfelsförsäkringen, ger konsumenten ett skydd för näringsidkarens åtagande. Färdigställandeskyddet gäller när näringsidkaren misslyckas med att slutföra arbeten eller avhjälpa fel som upptäcks i samband med slutbesiktningen. Skyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti.

Färdigställandeskydd – måste man ha det?

Enligt lagen måste färdigställandeskydd (byggsäkerhet) finnas om byggherren är en konsument som anlitar en näringsidkare i samband med ny- eller tillbyggnad av småhus, samt vissa bygglovspliktiga åtgärder. Observera att det är byggherren som ansvarar för att försäkring finns innan byggstart.

Bör man även teckna andra försäkringar?

Förutom byggfelsförsäkringen finns inget lagkrav att teckna andra försäkringar i samband med byggnation.  Det rekommenderas dock att man kontaktar sitt försäkringsbolag och tecknar en hemförsäkring/ villaförsäkring tecknas inkluderande såväl ansvarsskydd som rättsskydd, och att en olycksfallsförsäkring tecknas som kan ge ersättning för personskador. Dessa behöver dock inte tecknas i byggfelförsäkring försäkringsbolag.