Villaförsäkring – en liten guide

En Villaförsäkring är en fastighetsförsäkring för permanentbostäder, dvs villor som man bor permanent i. Den är en sammansättning av olika försäkringar ämnade att göra det tryggare att äga fastigheter.

I huvudsak beståren  villaförsäkring av en egendomsförsäkring för skydd av villabyggnaden med tomtmark samt en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring som förstärker fastighetsägarens rättsskydd.

Vanligtvis kompletteras villaförsäkringen med en hemförsäkring för att även skydda lösöret i bostaden mot stöld eller skada.

 

Villaförsäkring – ordinarie komponenter

Egendomsförsäkring för byggnad och tomtmark

Egendomsförsäkringen kan ge ersättning för skador som uppkommit på byggnad och tomtmark genom exempelvis brand, läckage och storm. De byggnader som är försäkrade är angivna i försäkringsbrevet. Försäkrade delar av tomtmarken är exempelvis brygga, flaggstång, mark, staket och växter. Även skador mot ohyra som exempelvis hästmyror kan ingå i egendomsförsäkringen.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen kan betala ditt skadestånd i egenskap av fastighetsägare, exempelvis om någon skadas av en fallande tegelpanna.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen kan betala ersättning för advokat och övriga rättegångskostnader som uppkommit för dig i egenskap av fastighetsägare.

 

Villaförsäkring – valfria tillägg

Hussvamp

Byggnader som drabbas av hussvamp, i synnerhet trähus, ådrar sig ofta stora reparationskostnader. Om man bor i trähus är det därför att rekommendera att skydd mot hussvamp ingår i försäkringen.

Villabesktning av Anticimex

Anticimex villabesiktning är en bra tilläggsförsäkring i villaförsäkringen – i synnerhet om man inte har gjort en besiktning tidigare. Om man beställer besiktningstjänsten genom försäkringsbolaget får man kraftiga rabatter jämför om man köper tjänsten privat. Dessutom brukar försäkringsbolagen rabattera försäkringspremien om man beställer regelbunda villabesiktningarbesiktningar.

Allriskförsäkring för villabyggnad

En allriskförsäkring för villabyggnaden ersätter skador vid plötsliga och oförutsedda händelser.  Allriskförsäkringen kan liknas vid den allriskförsäkring som ingår i hemförsäkringen, men denna ersätter skador på villabyggnaden eller tomten, som exempelvis krossade fönsterrutor. Är särskilt att rekommendera för barnfamiljer eller andra som vet med sig att saker och ting har en tendens att gå sönder.