Hussvamp – ersätter villaförsäkringen?

Med hussvamp menas svamp som ger ringröta i träbyggnader, båtskrov och andra träkonstruktioner. Obehandlad kan hussvamp leda till instabilitet och total kollaps. I de flesta svenska trähus finns äkta hussvamp (Serpula lacrymans) latent i konstruktionen, och den kan vid vissa betingelser på egen hand skapa en fuktig och gynnsam miljö för sig själv och orsaka irreparabla skador på byggnader.

Hussvampens betingelser

Utbrott av hussvamp kan inträffa om fukt tillförs byggnaden från exempelvis läckande vattenledningar, avlopp eller tak. Även kallvattenledningens kondens kan vara en tillräcklig betingelse. I synnerhet finns en ökad risk för svamptillväxt om fuktspärrar i våtutrymmen är bristfälliga eller skadade, eller om ventilation av husgrunden saknas eller är otillräcklig. Eftersom många äldre byggnader saknar grundisolering mot sockel eller stenfot kan syll dra åt upp fukt från sockeln och ge hussvampen en gynnsam miljö. Kalk som används vid renoveringar av skorsten eller husgrund kan leda till svanptillväxt eftersom kalk nutraliserar den oxalsyram som hussvamp bildar när trämaterialet bryts ner. Således gör kalken att en tillväxthämmande faktor försvinner som normalt hindrar eller försvårar för svampen att sprida sig vidare i träkonstruktionen.

Hussvamp – så försvinner den

För att bli av med hussvamp måste man framför alt låta fastigheten besiktigas av en erfaren fackman, exempelvis från Anticimex som har god kunskap av bekämpning av hussvamp. Efter att ett angrepp av hussvamp är konstaterad bör allt angripet material samt en del friskt material avlägsnas så att en säkerhetszon på minst en meter skapas. Det är viktigt att allt angripet material bränns direkt så att vidare spridning kan undvikas. För att göra mljön mer motståndskraftig mot framtida angrepp måste området torka ordentligt samt skadade byggnadsdelar med omkringliggande område saneras mer borsalt. Laga även vattenläckor som gav hussvampen nödvändig grogrund.

En metod som änvänds är epoxi-behandlingar som dödar röta genom att fylla igen kanalerna i skadat och återställa dess strukturella integritet. En annan metod är att använda kommersiella frostskyddsmedel (etylenglykol) för att förebygga att torr röta bildas liksom att döda svampen. Vissa kopparföreningar, som exempelvis kopparnaftenat, används ofta när torrötskador repareras genom att skarva i nytt trä,

Anlita professioell hjälp

Anlita alltid professionell hjälp för säkerställa att hussvamp avlägsnas på ett korrekt sätt. Att avlägsna hussvampsangrepp är ett stort och krävande arbete som kräver professionellt handlag. Om hussvampen inte avlägsnas korrekt kan i värsta fall hela byggnadskonstruktionen drabbas med instabilitet och kollaps som yttersta konsekvens.

Villaförsäkringen – ersätter den hussvamp?

De flesta hemförsäkringar ger ersättning vid hussvamp. Som alltid gäller dock att om ett utbrott av hussvamp inträffat innan försäkringen tecknats ges ingen ersättning från villaförsäkringen.

Om hussvampen uppkommer efter exempelvis att vatten läckt från ett rör i huset gäller den vanliga villaförsäkringen och skadan kan ersättas. Om däremot hussvampen fått fäste i huset och detta enbart beror på att huset exempelvis varit alltför välisolerat eller att dräneringen varit bristfällig, täcks normalt inte hussvampskadorna av en ordinarie villaförsäkring. För att säkerställa att ersättning ges i dessa fall bör kontakt tas med försäkringsbolaget och eventuell tilläggsförsäkring tecknas.