Konsumentstjänstlagen och hantverkstjänster

I många fall när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av villa eller hem är det konsumenttjänstlagen som gäller, men inte alltid.

Nedan har vi angett i vilka fall som konsumentjtänstlagen är den lag som ska tillämpas vid en tvist med hantverkaren, eller inte. 

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN GÄLLER FÖLJANDE HANTVERKSTJÄNSTER

Arbete på fast egendom mm

Arbete på fast egendom, byggnader eller övriga anläggningar i vatten, på mark, eller på övriga fasta ting. Exempelvis renoveringar av villor eller målningsarbeten.

Arbete på lösa saker

Arbete på lösa ting, såsom reparation av bord eller målning av köksluckor.

Förvaring av lösa saker

Förvaring av lösa saker, såsom när möbler magasineras

 KONSUMENTTJÄNSTLAGEN GÄLLER INTE

Konsumenttjänstlagen gällande hantverkstjänster gäller inte:

Korrigering av fel

Arbete som en hantverkare utför i syfta att korrigera fel i byggnad eller såld sak

Försäljning i samband med inköp

När sak säljes, såsom en torktumlare som installerats i samband med inköp.

Transport

Transportuppdrag, som exempelvis flytt av möbler och husgeråd.

Konsult

Konsultuppdrag som är fristående till hantverkaren, såsom anlitande av en arkitekt som rita en byggritning.

Tillverkning

När saker tillverkas

KRAV PÅ HANTVERKAREN ENLIGT KONSUMENTJÄNSTLAGEN

Fackmässigt

En hantverkare ska utföra hantverkstjänster på ett fackmässigt sätt, så att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman.

Tillvarata kundens intresse

Hantverkaren ska enligt konsumenttjänstlagen tillvarata kundens intressen och samråda med denne.

Hålla material tillhanda

Om inte annat avtalats, hålla materiel tillhanda som förväntas behövas för att arbetet ska kunna utföras. Denna del är således en av konsumenttjänstlagens dispositiva delar.

Följa säkerhetsföreskrifter eller förbud i marknadsföringslagen eller produktsäkerhetslagen

Säkerställa att tjänsten inte utförs på ett sätt som inte överrenstämmer med gällande säkerhetsföreskrifter eller förbud i marknadsföringslagen eller produktsäkerhetslagen.

Hålla kunden informerad

Informera konsumenten om det under arbetets gång uppstår behov av tilläggsarbete.

 Avråda från onödigt arbete

Avråda konsumenten från tjänst som inte står i proportion till nyttan för denne, också om utföringen av tjänsten redan inletts. Här gäller att om inte hantverkaren informerat konsumenten om detta behöver konsumenten inte längre betala för tjänsten. Allt enligt konsumenttjänstlagen.

När är hantverkstjänsten felaktig?

Det finns ett flertal anledningar till varför ombyggnad, tillbyggnad underhåll eller andra tjänster som utförs av hantverkare anses som felaktiga. Allmänt gäller att en sådan tjänst är felaktig om

Inte fackmannamässig

Om det är en avvikelse mellan den levererade tjänsten och det som har rätt att kräva gällande såväl utförande som material. Eller annorlunda uttryckt, hantverkaren har inte levererat tjänsten på et fackmannamässigt sätt.

Inte följt säkerhetsföreskrifter

Om hantverkaren inte har utfört den på ett sätt som följer gällande säkerhetsföreskrifter, som exempelvis korrekt installation av elkontakter, anses tjänst enligt konsumentköplagen vara felaktig.

Annan tjänst

Om den köpta tjänsten inte överensstämmer med vad som gäller enligt avtalet.

Inte följt produktsäkerhetslagen

Om tjänsten har utförts på ett sätt som strider mot förbud i produktsäkerhetslagen.

Inte utfört tilläggsarbete

Om hantverkaren har struntat i nödvändigt tilläggsarbete som utföraren har en skyldighet att utföra för att allvarlig skada ska kunna undvikas.

Felaktig reklam

Om resultatet inte överensstämmer med uppgifter i reklam som antingen lämnats av den som sålt tjänsten eller för denne.

Inte levt upp till garanti

Om hantverkaren har lämnat en garanti eller annan liknande utfästelse, som medför att denne svarar för tjänstens resultat och eventuell försämring inom utsatt tid, men trots det inte lever upp till garantin. Det finns dock ingenting i konsumenttjänstlagen som tvingar hantverkaren att lämna garanti på utfört arbete – men många seriösa aktörer väljer trots allt det.

Felaktigt förpackade varor

Hantverkaren står som ansvarig för varor som lämnats in och att de är förpackade på ett ändamålsenligt sätt när de lämnas tillbaka till kunden. Om de inte är förpackade på ett sådant sätt anses det, enligt konsumenttjänstlagen, vara ett fel i tjänsten.