Överlåtelseförsäkring – en nödvändig försäkring!

Dolda fel är fel som köparen, efter en noggrann och ingående undersökning av fastighetetn , misslyckats med att finna. Dessa är vanliga vid fastighetsaffärer och leder ofta till långdragna rättsliga tvister. Dolda fel är någonting som köpare och säljare bör ta hänsyn till vid fastighetsaffärer.

Att teckna en överlåtelseförsäkring vid försäljning av villan kan därför vara en god idé. Regler i Jordabalken stadgar att såväl köpare som säljare har särskilda rättigheter och skyldigheter vid fastighetsöverlåtelser.

Undersökningsplikt – köparens skyldighet

Köparen har en undersökningsplikt som är mycket långtgående. Om köparen efter fastighetsköpen, efter en ingående och noggrann besiktning, inte funnit fel och brister i fastigheten kan fastigheten ha dolda fel. Om fastigheten har dolda fel är säljaren skadeståndsskyldig och är skyldig att ersätta köparen för skadan

Upplysningsplikt – säljarens skyldighet

Säljaren har en upplysningsplikt som gör honom / henne skyldig att informera om alla kända fel och brister  i fastigheten. Om säljaren brister i denna informationsgivning uppstår dolda fel och säljaren riskerar att bli skadeståndsskyldig vid en rättslig tvist.

Överlåtelseförsäkring – försäkring mot dolda fel

En överlåtelseförsäkring kan ge säljare av vilor, fritidshus, samt bostadsbyggnad på jordbruksfastighet visst skydd mot köpares ersättningskrav för dolda fel.

Överlåtelseförsäkring förmedlas av Fastighetsmäklare anknutna till Fastighetsbyrån, Mäklarhuset, Mäklarsamfundet och Skandiamäklarna. Andra förmedlare är Anticimex Försäkringar samt Hemnet.se. Försäkringsgivare är SAFE International Försäkrings AB, Chubb Insurance Company samt Anticimex Försäkringar AB. Samtliga bolag har som krav att en besiktning av fastigheten måste göras innan en  överlåtelseförsäkring kan tecknas.

De som förmedlar överlåtelseförsäkringar har en skyldighet att informera konsumenten om försäkringsskyddet och viktiga undantag i detsamma, tidsbegränsningar samt maxbelopp. I vissa försäkringsbolag kan det vara möjligt att teckna en mindre omfattande överlåtelseförsäkring som komplement till villaförsäkringen.