Vattenskada – hemförsäkring/ villaförsäkring

En hemförsäkring ger ersättning för saker (lös egendom) som skadats av läckage (vattenutströmning). För skador på den fasta inredningen i en villa eller bostadsrätt orsakade av en vattenskada krävs dock en villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring (tillägg i hemförsäkringen) för att ersättning ska kunna utbetalas.

Hemförsäkringar ersätter lös egendom som skadats av en vattenskada. Ersättning utbetalas även för merkostnader som kan uppkomma när man inte kan använda bostaden. Observera att ersättning endast ges för merkostnader som anses nödvändiga och skäliga. Exempel på sådana kostnader är kostnader för magasinering av möbler och annan lös egendom, flytt, kost samt annat boende. Obehag orsakade av flytt och annat boende ersätts dock inte.

Eftersom en värdering av sakerna i bostaden görs är det av yttersta vikt att man håller en god dokumentation så att skaderegleringen kan underlättas. Vi har skrivit mer om värdering och dokumentation här.

För ersättning för fast inredning krävs att man har en villaförsäkring eller bostadsrättsförsäkring. För att få ersättning från villaförsäkringen måste vattenläckaget orsakats av ett trasigt rör eller av vatten som kommer från markytan direkt in i byggnaden genom ett fönster, dörröppning, ventil, dylikt, eller kommer från avloppet. Observera att om vattenskadan orsakats av bristande dränering nekas ersättning från villaförsäkringen